Atlas sladkovodních krevet - 1. část

Krevety spolu s raky, kraby, langustami, buchankami, blešivci a dalšími živočichy patří do podkmene korýšů. Taxonomie celého podkmene je poměrně komplikovaná a v dnešní době nejednotná. Členění krevet do variet, druhů a dokonce i rodů je neustále upravováno. Vzhledem k tomu, že se každý rok objeví nové druhy, vyšlechtí nové variety a vznikají nové fylogentické objevy, jsou tyto úpravy nevyhnutelné a často nutné. Tato skutečnost však komplikuje život chovatelům, kteří se taxonomií přímo nezabývají a v podstatě jim určení do druhu jen pomáhá najít klíč k chovu a odchovu dané krevetky, kterou si pořídili, nebo hodlají pořídit.
Cílem tohoto atlasu sladkovodních krevet je především vnést světlo do taxonomie několika desítek druhů krevet, které se nejčastěji vyskytují v akváriích chovatelů v ČR.

Jak se řadí krevety do druhu


Běžný chovatel akvarijních ryb má intuitivní tendenci zařadit krevetu do druhu pouze podle jejího zbarvení. Tento zvyk je natolik rozšířený (nejen u nás, ale i po celém světě), že je potřeba se na členění krevet podle barev zaměřit v každém atlase krevet, který vzniká na chovatelském (nikoli taxonomickém) poli. Před popisem toho, jak je tento atlas členěn však musím napsat, že barva bez dalších znaků není v zařazení do druhu vůbec důležitá. Každý chovatel ví, že když si vezl domů svoje krevety z prodejny či od jiného chovatele, byly vybledlé, jejich zbarvení se často velmi lišilo od toho, které je na fotografiích daného druhu. Jde především o to, že zbarvení krevet je řízeno neurohormonálně a záleží na teplotě vody, chemických a fyzikálních vlastnostech vody, stresu jedinců a sociálním postavení jedinců ve skupině. V rámci každého druhu i variety existuje mnoho jedinců, kteří se barevně od populace liší a přitom plodí potomstvo, které patří do dané variety a je stejně barevné, jako ostatní jedinci v populaci. Obecně jde tedy říci, že do druhu krevetu zařadíme pouze podle morfologických odlišností (počet zubů na rostru, charakteru segmentů, počtu končetin atd.) nikoli podle barvy.

Názvy krevet - jak se v nich vyznat


Následující odstavce bych rád věnoval názvosloví krevet. Přestože se v mnoha atlasech vyskytuje u některých druhů české názvosloví, považuji za důležité uvést, že české názvosloví sladkovodních krevet vzniká tak, že si je autor atlasu či překladatelé příruček vymyslí, případně je opíše z některého dalšího podobného atlasu či publikace české názvy obsahující. Obecně vzato české názvosloví krevet i dalších taxonomických skupin nepodléhá žádným pravidlům a je používán takový název, na který si lidi zvyknou. Dále existují lidová označení krevetek – většinou jde o obchodní a jiné názvy vypovídající o barvě druhu apod. Tvorba těchto názvů také nepodléhá žádným pravidlům a jde jen o laické (většinou běžně používané) označení krevety – například Rili Shrimp, White Pearl, African Filter Shrimp apod. V tomto atlasu v závorce za vědeckým označením uvádím nejčastější označení krevety, které se užívá v České republice. Asi nejdůležitější a mnoha pravidlům podléhající je platné vědecké názvosloví latinské. Uvádí se vždy v kurzívě – rodové označní (s velkým písmenem na začátku) a druhové označení (s malým písmenem na začátku). Za rodovým a druhovým názvem bývá uvedena varieta zkratkou var. a názvem variety. Celý název potom vypadá např. takto: Neocaridina heteropoda var. red. Pokud je druh blíže neurčen, označuje se neurčený druh rodovým názvem a zkratkou sp. – tedy Caridina sp. Často se ještě můžeme setkat se zkratkou cf. mezi rodovým a druhovým označením krevety. Tato zkratka znamená, že se jedinec velmi podobá danému druhu či rodu, ale nebyl do něj z určitých důvodů zatím zařazen.

Proč zde neuvádím české rodové a druhové názvy vyskytující se v některých atlasech či chovatelských příručkách? Hlavním důvodem je, že české názvy v pojetí rod + druh se zatím příliš neujali a pokud ano, jde o názvy zavádějící. Uvedu několik příkladů.

1) U Caridina gracilirostris vznikl český název krevetka červenorypá. Přesto se chovatelé baví vždy o C. gracilirostris, o gracilirostriskách či rednosech, ale nikdy o červenorypých krevetkách.

2) U Neocaridina heteropoda vznikl český název krevetka červená. Kromě toho, že původní varieta je průhledná, existují i variety žluté, černé, dvoubarevné, tak stejně jako v předchozím příkladu se baví chovatelé o "cherrynách", žlutých heteropodách atd. Nikoli o krevetkách červených.

3) Protože se vyvíjí nomenklatura krevet při nových objevech a při dalším vědeckém poznání v této době poměrně rychle, není dokonalý přehled ani ve vědeckých označeních. Česká nomenklatura v pojetí, jaké známe u běžných druhů ptáků, savců atd. je v této chvíli pro krevetky zatím nevyvinutá, neustálená a v podstatě nepřehledná.

Z důvodů vzájemného porozumnění by měli chovatelé, prodejci i prodejny používat spíše vědecké latinské označení.

O tomto atlasu


Vzhledem k tomu, že většina chovatelů nemá časové ani finanční možnosti na studium svých krevet pod mikroskopem a detailní zařazení do druhu, je potřeba zaměřit chovatelské atlasy na rozlišování krevet podle barev. V následujícím členění jsou řazeny, popsány a vyfotografovány sladkovodní krevetky, podle barev, které má většina populací v nádržích chovatelů. U některých variet je poukázáno na výjimky a případné odlišnosti. Atlas bude průběžně doplňován o další druhy a variety. Budu rád za každého chovatele, který mi dá zpětnou vazbu a poukáže na možné chyby v tomto atlase, odchylky a případně poskytne svou fotografii variety, která zde není k doplnění tohoto atlasu.

V tomto atlase je tedy kreveta zařazena do druhu latinsky, připsána je varieta a v závorce za tímto názvem je název, se kterým se mimo latinské zařazení setkáme v ČR nejčastěji. 


Krevetky zde dělím podle chovatelsky nejužívanějších charakteristik – tedy podle barvy, případně velikosti (jak jsem výše popsal není toto dělení úplně správné, ale pro chovatele je pravděpodobně "nejčitelnější"). Jako první jsou v atlasu řazeny krevety, které mají na svém těle červenou barvu, v následujících pokračováních tohoto atlasu řadím krevety s přítomností černé barvy na těle, průhledné krevety, krevety s nádechem či odstínem dalších barev ( u této skupiny jde většinou o zbarvení, které je uvnitř krevety – nikoli tedy na chromatocytech na povrchu těla). Dále jsou řazeny další drobné krevetky, které nespadají do žádné z výše popsaných kategorií a na konci jsou zařazeny velké krevety, které mají v dospělosti kolem 10 cm a nelze je tedy zaměnit s dalšími drobnějšími druhy.

Vyberte obrázek na serveru...Caridina cf. cantonensis var. crystal red (Červená crystalka)

Vyberte obrázek na serveru...Neocaridina heteropoda var. sakura (Červená sakura)

Vyberte obrázek na serveru...Caridina cf. cantonensis var. red ruby (Red ruby)

Vyberte obrázek na serveru...Caridina cf. cantonensis var. Wine red (Wine red)

Vyberte obrázek na serveru...Caridina dennerli (Kardinálka)

Komentářů 0 | Přidat komentář | Chronologicky