Caridina show 2014

 Jan Budai, Rosťa Blanár a další chovatelé ze svazu Akvafit v Žilině opět pořádají zajímavou akci, která přitáhne krevetkáře nejen z ČR a SR. Je jisté, že bude na co se dívat. Na své si příjdou i fanoušci gupek a druhu Betta splendens. Kromě prohlídky zde bude možné podebatovat se zkušenými chovateli krevet, gupek a bojovnic. Výstava se koná již potřetí a krevety budou vystavovány v několika desítkách akvárií. Tato malá upoutávka na soutěž má za cíl přimět k soutěži chovatelé z České republiky. Neudělejme nám ostudu, přihlašte se s kolekcemi ze svých chovů. Rádi Vás uvidíme mezi námi. Přeci jen jde v našich končinách o ojedinělou a v mnoha ohledech nezapomenutelnou akci, ze které si kromě mnoha zkušeností, které na webu nenaleznete můžete odvézt do svých nádrží i pěkné kolekce krevet.

Reportáž z této akce v roce 2012 naleznete zde

Video a fotografie z Caridina show 2012 naleznete zde

Zařazování kolekcí v roce 2012

Níže již informace, které podávají i kolegové ze slovenska na svém webu Caridina show

3. medzinárodná súťažná výstava C A R I D I N A    S H O W Slovakia.

CARIDINA SHOW Slovakia sa uskutoční v Žiline v dňoch 30.-31.5 a 1.6.2014 v OC MIRAGE, ako súčasť výstavy AKVAFIT Žilina 2014. Pri tejto príležitosti ZO SZCH organizuje ešte výstavy ME Guppy páry a Medzinárodné majstrovstvá Slovenska chovateľov Betta Splendens. Zámerom výstavy je ukázať verejnosti rôzne druhy chovateľstva, prezentovať našu činnosť a skvalitniť ľudský a chovný potenciál.

Výstavu organizuje ZO SZCH AKVAFIT Žilina s nemalou podporou Slovenského zväzu chovateľov a OC MIRAGE.

Organizačný výbor: Jan Budai – predseda AKVAFIT, Peter Kováč – tajomník AKVAFIT,

Personal Relations - Bc. Rastislav Blanár

Jan Budai – za CARIDINA SHOW, Ladislav Korchan – za GUPPY – páry a Lenka Gardiánová – za Betta splendens.

Kategórie:

Kategória 1 – Neocaridina davidi ( červené a oranžové varianty, ako je Red Fire / Red Cherry a Sakura)

Kategória 2 – Neocaridina davidi ( ďalšie farby, ako je žlté, hnedé, čierne, modré, Rili a všetky divoké formy krevetiek )

Kategória 3 – Tigrie krevety OE ( všetky modré, čierne a červené - oranžové oči )

Kategória 4 - Tigrie krevety ( všetky modré, čierne a červené – klasická farba očí )

Kategórie 5 - Red Bee & Black Bee a Shadow Bee mix ( Grade S )

Kategória 6 - Red Bee & Black Bee a Shadow Bee mix ( Grade SS a vyššie )

Kategória 7 - Modrá Blue Bolt, Red Bolt, White Snow

Kategória 8 – Taiwan Bee / Shadow Bee červené a čierne (od Wine Red cez Red Ruby, Panda, King Kong )

Kategória 9 – kríženci ” Pinto “, ” Tibe “, ” Fancy Tiger “, ” Spotted ”

Kategória 10 – nové farby a hybridy krevetiek rodu Caridina a kríženci

Nahlásenie kolekcií a bezpečné uchovanie registračných údajov.

Registrácia a nahlásenie počtu kolekcií je možná iba na príslušnom formulári, ktorý nájdete na stránke www.caridinashow.com

Po dokončení registrácie sa účastník súťaže automaticky dostane do databázy, ktorú spravuje Jan Budai. Tento zoznam účastníkov a kategórie, v ktorých je prihlásený nie je prístupný ostatným členom organizačného tímu.

Pridelenie súťažných nádrží

Po uzávierke prihlášok, pán Budai pridelí nádrže pre každú súťažnú kategóriu. Každá súťažná kolekcia musí byť zabalená v transportnom sáčku zvlášť a označená vodeodolnou fixkou nasledovnými údajmi: súťažná kategória, rod, varianty alebo triedy, kde sú krevetky zaradené. Je potrebné sa presvedčiť o čitateľnosti údajov na sáčku, pričom meno vystavovateľa by sa tam nemalo nachádzať.

Kolekcie môžu byť otvorené iba členmi oganizačného výboru, ktorý sa skladá z dvoch členov a to: Jan Budai, Peter Kováč. Oni určia, kde sa krevetky po rozbalení umiestnia tak, aby bola zachovaná anonymita súťažných kolekcií.

Predseda súťaže bude kontrolovať, či účastník súťaže správne označil a zaradil svoju kolekciu. V prípade veľkých nezrovnalostí, kolekcia nebude posudzovaná a bude vystavená v nesúťažnej časti.

Vymenovanie posudzovateľov

Posudzovateľov vymenuje predseda organizačného výboru.

Organizačný výbor bude dbať o to, aby žiadny posudzovateľ nehodnotil vlastné kolekcie, alebo kolekcie sebe príbuzných vystavovateľov. Bude dohliadať na objektívnosť posudzovania, a ak to bude možné zabezpečí medzinárodné zloženie posudzovateľov.

Hodnotiteľské kritériá

Posudzuje sa kolekcia, ktorú tvoria traja až piati jedinci. Dvaja posudzovatelia určia, ktoré tri krevetky sa z tejto kolekcie budú posudzovať. Maximálny počet bodov, ktoré kolekcia môže dosiahnuť je 10 bodov a postupnosť v hodnotení kolekcie je 0,25 bodov.

Farba a intenzita farby max. 2,5 bodu

Kvalita farby a kresby max. 2,0 bodu

Veľkosť a tvar tela max. 2,5 bodu

Vyrovnanosť kolekcie max. 1,5 bodu

Tvar, zdravie a vitalita max. 1,5 bodu

Kategórie 1 až 9 budú hodnotené dvomi posudzovateľmi, ktorí nebudú môcť posudzovať svoje kolekcie a kolekcie jemu príbuzných. Každá kolekcia bude posúdená podľa kritérií uvedených vyššie.

Ak sú na prvých miestach rovnaké počty bodov, o konečnom poradí rozhoduje trojica posudzovateľov, ktorí v príslušnej kategórii nevystavovali.

Kategórii 10 bude venovaná osobitná pozornosť, pretože sa nebude dať posudzovať podľa zvyčajných kritérií, a preto organizátor súťaže ocení tri kolekcie špeciálnou cenou za inovatívny prínos pri chove a šľachtení krevetiek.

Celkový víťaz kategórií 1 až 10 sa stanový nasledovne. Kolektív posudzovateľov, ktorí nezvíťazili ani v jednej kategórii, určí podľa nasledovného kritéria počet bodov, ktoré dostanú víťazné kolekcie:

1. miesto 3 body
2. miesto 2 body
3. miesto 1 bod
Súčet všetkých bodov od posudzovateľov určí celkového víťaza CARIDINA SHOW.

Návštevníci môžu hlasovať a vybrať najkrajšiu kolekciu súťaže, ak vyplnia formulár, ktorý dostanú od organizačného výboru. Formulár bude v nedeľu o 12:00 hod zlosovateľný, pričom vylosovaní návštevníci musia byť prítomní, inak sa losuje znova, kým sa nerozdajú všetky hodnotné ceny.

Po vyhodnotení budú víťazi jednotlivých kategórií vyvesení na oznamovacej tabuli, a taktiež uverejnení na internetových stránkach. Súčasne budú oznámení aj jednotliví posudzovatelia súťažných kategórií.

Vstupné podmienky do súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby, ktoré vlastnia krevetky a spadajú do vyhlásených jednotlivých kategórií.

Uzávierka prihlášok

Registrácia do súťaže sa na stránkach www.caridinashow.com končí 25.05.2014.

Počet kolekcií

Účastníci môžu do súťaže prihlásiť maximálne tri kolekcie podľa vyhlásených kategórií.

Počet kreviet v kolekcii

Kolekciu tvoria tri až päť kreviet, z ktorých sa posudzujú iba tri najlepšie kusy. Ostatné nebudú posudzované.

Účastnícky poplatok

Účastnický poplatek se nevybírá.

Nakladanie s krevetkami po súťaži

Pri vypĺňaní prihlášky do súťaže je potrebné uviesť, akým spôsobom sa po súťaži má s krevetkami nakladať, či sú krevetky darované do dražby v prospech usporiadajúcej organizácie, alebo si ich majiteľ ponechá. V prípade, že si ich ponechá, musí si ich prevziať v čase od 12,00 – do 12,30 hod, dňa 01.06.2014. Prevezme ich osobne, alebo ním poverená osoba, ktorá musí mať písomné splnomocnenie s priloženou kópiou preukazu totožnosti majiteľa kreviet. V prípade, že krevetky neprevezme nik, stávajú sa bez náhrady majetkom usporiadateľa a idú do dražby. Z organizačných dôvodov nie je možné poslať žiadne krevetky späť poštou.

Vylúčenie zodpovednosti

Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek straty, choroby a rôzne poruchy kreviet počas transportu, alebo počas trvania výstavy.

Dražba

Všetky krevetky, okrem prevzatých majiteľmi, sa budú v čase od 12:30 hod, dňa 01.6.2014 dražiť v prospech organizátora súťaže a peniaze sa použijú na pokrytie nákladov spojených s výstavou. Krevetky, ktoré sa budú po výstave dražiť, označený organizátor na popiske slovom „ dražba“. Krevetky je potrebné ihneď zaplatiť v hotovosti. Nie je možná reklamácia, alebo výmena tovaru. Po dražbe organizátori súťaže krevetky zabalia do transportných sáčkov a odovzdajú majiteľom.

Predčasný koniec registrácie

Na výstavu je pripravených 100 ks nádrží, ktoré sú k dispozícii pre krevetky. Prihlášky sú prijímané v poradí ako ich organizátor dostane a koniec registrácie je 25.05.2014. Registráciu je možné ukončiť aj skôr v prípade, ak sa naplnia počty plánovaných výstavných nádrží.

Transport krevetiek

Dodávky kreviet je potrebné uskutočniť najneskôr do 29.5.2014 na adresu:

Jan Budai

Veľká Okružná 1306/15

010 01 Žilina

Slovak Republic

telefón: +421 903 518 238

Telefónne číslo je potrebné uviesť pri akomkoľvek spôsobe prepravy.

Účastníci súťaže z krajín mimo Slovenska, musia na krabici deklarovať, že nevyvážajú žiadne chránené druhy zvierat a krevetky sú darom, ktorý nemá žiadnú obchodnú hodnotu.

Krevetky , ktoré prídu 29.5.2014 po 17:00 hod. organizátor nezaručuje ich príjem do súťaže.

Transportný obal

Prepravné sáčky s krevetkami musia mať napísané nasledovné údaje: kategória, rod a prípadne varianty alebo triedy. Údaje je potrebné napísať vodeodolnými fixkami. Meno a adresa vystavovateľa nesmie byť na transportných sáčkoch, musí byť osobitne.

Nádrže

100 akvárií o objeme 16 l sú k dispozícii pre súťažnú výstavu. Parametre vody budú udržované v prijateľných medziach pre rôzne kategórie. Použijeme vhodné substráty pre každú kategóriu. Nad každým krycím sklom akvária bude svietiť lampa. Voda bude mäkká až stredne tvrdá s pH okolo 7. Každá nádrž bude mať filtračné zariadenie. Nádrže budú číslované a po posúdení sa uvedie aj meno vystavovateľa a počet dosiahnutých bodov. Otázky ohľadom CARIDINA SHOW Slovakia posielajte na email: caridinashow@caridinashow.com

Komentářů 0 | Přidat komentář | Chronologicky